کلید مینیاتوری 2 پل زاویر

کلید مینیاتوری 2 پل زاویر

BوCفیوز مینیاتوری زاویر تیپ

کلید مینیاتوری دوپل زاویر

لیست قیمت کلید مینیاتوری دو پل زاویر

لیست قیمت کلید مینیاتوری دوپل زاویر

با گارانتی تعویض 5 ساله

 • 2 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • دو پل
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 4 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • دو پل
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 6 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • دو پل
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 10 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • دو پل
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 16 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • دو پل
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 20 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • دو پل
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 25 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • دو پل
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 32 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • دو پل
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 40 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • دو پل
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 50 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • دو پل
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 63 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • دو پل
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید