کلید مینیاتوری سه فاز زاویر

کلید مینیاتوری سه فاز زاویر

BوCفیوز مینیاتوری زاویر تیپ

کلید مینیاتوری سه فاز زاویر

لیست قیمت کلید مینیاتوری سه فز زاویر

لیست قیمت کلید مینیاتوری سه فاز زاویر

با گارانتی تعویض 5 ساله

 • 2 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • سه فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 4 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • سه فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 6 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • سه فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 10 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • سه فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 16 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • سه فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 20 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • سه فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 25 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • سه فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 32 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • سه فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 40 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • سه فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 50 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • سه فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 63 A
 • ريال
 • B و c تیپ
 • سه فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید