کلید مینیاتوری زاویر

کلید مینیاتوری زاویر

BوCفیوز مینیاتوری زاویر تیپ

کلید مینیاتوری زاویر

لیست قیمت کلید مینیاتوری زاویر

لیست قیمت کلید مینیاتوری زاویر

با گارانتی تعویض 5 ساله

 • 2 A
 • 0 ريال
 • B و c تیپ
 • تک فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 4 A
 • 0 ريال
 • B و c تیپ
 • تک فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 6 A
 • 0 ريال
 • B و c تیپ
 • تک فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 10 A
 • 0 ريال
 • B و c تیپ
 • تک فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 16 A
 • 0 ريال
 • B و c تیپ
 • تک فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 20 A
 • 0 ريال
 • B و c تیپ
 • تک فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 25 A
 • 0 ريال
 • B و c تیپ
 • تک فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 32 A
 • 0 ريال
 • B و c تیپ
 • تک فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 40 A
 • 0 ريال
 • B و c تیپ
 • تک فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 50 A
 • 0 ريال
 • B و c تیپ
 • تک فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید
 • 60 A
 • 0 ريال
 • B و c تیپ
 • تک فاز
 • 6000
 • اتصال کوتاه اضافه بار
 • خرید