کلید اتوماتیک زاویر

کلید اتوماتیک زاویر

کلید کامپکت زاویر

کلید اتوماتیک زاویر

لیست قیمت کلید اتوماتیک زاویر

لیست قیمت کلید اتوماتیک زاویر

با گارانتی تعویض 5 ساله

 • 63 A
 • ريال
 • فیکس
 • تک فاز
 • 18 قدرت قطع
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 80 A
 • ريال
 • فیکس
 • تک فاز
 • 18 قدرت قطع
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 125 A
 • ريال
 • فیکس
 • تک فاز
 • 18 قدرت قطع
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 160 A
 • ريال
 • فیکس/li>
 • تک فاز
 • 18 قدرت قطع
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 63 A
 • ريال
 • فیکس تیپ 63
 • سه فاز
 • قدرت قطع 25
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 63 A
 • ريال
 • فیکس تیپ 125
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 100 A
 • ريال
 • فیکس تیپ 125
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 100 A
 • ريال
 • فیکس تیپ 250
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 160 A
 • ريال
 • فیکس تیپ 250
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 200 A
 • ريال
 • فیکس تیپ 250
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 250 A
 • ريال
 • فیکس تیپ 250
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 400 A
 • ريال
 • فیکس تیپ 400
 • سه فاز
 • قدرت قطع 50
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 630 A
 • ريال
 • فیکس تیپ 630
 • سه فاز
 • قدرت قطع 50
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 63 A
 • ريال
 • قابل تنظیم تیپ 100
 • سه فاز
 • قدرت قطع 25
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 100 A
 • ريال
 • قابل تنظیم تیپ 100
 • سه فاز
 • قدرت قطع 25
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 125 A
 • ريال
 • قابل تنظیم تیپ 160
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 160 A
 • ريال
 • قابل تنظیم تیپ 160
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 200 A
 • ريال
 • قابل تنظیم تیپ 250
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 250 A
 • ريال
 • قابل تنظیم تیپ 250
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 400 A
 • ريال
 • قابل تنظیم تیپ 400
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 630 A
 • ريال
 • قابل تنظیم تیپ 630
 • سه فاز
 • قدرت قطع 35
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 800 A
 • ريال
 • قابل تنظیم تیپ 1250
 • سه فاز
 • قدرت قطع 50
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 1000 A
 • ريال
 • قابل تنظیم تیپ 1250
 • سه فاز
 • قدرت قطع 50
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید
 • 1250 A
 • ريال
 • قابل تنظیم تیپ 1250
 • سه فاز
 • قدرت قطع 50
 • حرارتی مغناطیسی
 • خرید