چراغ های خطی

چراغ تو کار خطی با عرض 7 سانت در رنگ های سفید نقره ایی و مشکی با نور آفتابی مهتابی و نور طبیعی 3000-4000-6000
چراغ رو کار خطی با عرض 7 سانت در رنگ های سفید نقره ایی و مشکی با نور آفتابی مهتابی و نور ظبیعی 3000-4000-6000
چراغ تو کار خطی با عرض 9 سانت در رنگ های سفید نقره ایی و مشکی با نور آفتابی مهتابی و نور ظبیعی 3000-4000-6000
چراغ رو کار خطی با عرض 9 سانت در رنگ های سفید نقره ایی و مشکی با نور آفتابی مهتابی و نور ظبیعی 3000-4000-6000
قیمت های چراغ خطی
 • عمق 5.2
 • خطی روکار عرض 3.6
 • 89000 ریال
 • عمق 5.2
 • خطی روکار عرض 7
 • 118000 ریال
 • عمق 7.5
 • خطی روکار عرض 9
 • 139000 ریال
 • عمق 4
 • خطی توکار عرض 5.2
 • 89000 ریال
 • عمق 4
 • خطی توکار عرض 8
 • 115000 ریال
 • عمق 4
 • خطی توکار عرض 9
 • 118000 ریال
 • عمق 4
 • خطی توکار عرض 12
 • 125000ریال
قیمت های چراغ خطی بر اساس سانتی میتر میباشد و ضریب متراژ برای چراغ ها 60 سانتی متر میباشد