پدرام آراسته فر

Smiley face

تسلط به چند زبان برنامه نویسی ایجاد بستر های کاربردی و طراحی شبکه های محلی .طراحی و ساخت برد های الکترونیکی یونیت کنترل های صنعتی و خانگی.مدرس دوره های الکترونیک و کامپیوتر

چارت سازمانی

نام نام خانوادگی سمت اطلاعات بیشتر
محمد رضا کارگری موسس اطلاعات بیشتر
محمد رسول کارگری مدیر عامل اطلاعات بیشتر
علیرضا کارگری مدیر بازرگانی و روابط بین الملل اطلاعات بیشتر
داوود حفاظتی همکار واحد فروش اطلاعات بیشتر
پدرام آراسته فر مدیر فناوری اطلاعات اطلاعات بیشتر