کلید 4 پل زاویر

کلید 4پل زاویر

کلید سه فاز +نول زاویر

کلید 4 پل زاویر

لیست قیمت کلید 4 پل زاویر

لیست قیمت کلید فاز و نول زاویر

با گارانتی تعویض 5 ساله

  • 16-63 A
  • ريال
  • 4 پل
  • 3 فاز +نول
  • اضافه بار و اتصال کوتاه
  • خرید