ترانک لگراند

داکت و ترانک لگراند

داکت و ترانک لگراند

ليست تجهيزات ترانکينگ لگراند

ترانکينگ 50*80 لگراند

ترانک 50*80 لگراند

کد 010462

pvcجنس بدنه

عمق 50 ميلي متر

طول 2000 ميلي متر

عرض 80 ميلي متر

همراه با درب نرم قابل انعطاف

رنگ سفيد

مقاوم در برابر نور آفتاب و تغيرت دما

اطلاعات بیشتر درباره ترانک 50*80 لگراند

ترانکينگ 50*105 لگراند

ترانک 50*105 لگراند

کد 010464

pvcجنس بدنه

عمق 50 ميلي متر

طول 2000 ميلي متر

عرض 105 ميلي متر

همراه با درب نرم قابل انعطاف

رنگ سفيد

مقاوم در برابر نور آفتاب و تغيرت دما

اطلاعات بیشتر درباره ترانک 50*105 لگراند

ترانکينگ 50*150 لگراند

ترانک 50*150 لگراند

کد 010427

pvcجنس بدنه

عمق 50 ميلي متر

طول 2000 ميلي متر

عرض 150 ميلي متر

همراه با درب نرم قابل انعطاف

رنگ سفيد

مقاوم در برابر نور آفتاب و تغيرت دما

اطلاعات بیشتر درباره ترانک 50*150 لگراند

ترانکينگ 50*195 لگراند

ترانک 50*195 لگراند

کد 010470

pvcجنس بدنه

عمق 50 ميلي متر

طول 2000 ميلي متر

عرض 195 ميلي متر

همراه با درب نرم قابل انعطاف

رنگ سفيد

مقاوم در برابر نور آفتاب و تغيرت دما

اطلاعات بیشتر درباره ترانک 50*195 لگراند

کادر ترانکینگ لگراند 2 ماژول

کادر ترانکینگ لگراند تک خانه 2 ماژول مناسب برای تمامی ترانک های لگراند

010952 کد کادر برای ترانک های لگراند سایز 80 و 150

010992 کد کادر برای ترانک های لگراند سایز 105 و 195

کارد ترانکینگ لگراند

کادر ترانکینگ لگراند 4 ماژول

کادر ترانکینگ لگراند دو خانه 4 ماژول مناسب برای تمامی ترانک های لگراند

010954 کد کادر برای ترانک های لگراند سایز 80 و 150

010994 کد کادر برای ترانک های لگراند سایز 105 و 195

کارد ترانکینگ لگراند

کادر ترانکینگ لگراند 6 ماژول

کادر ترانکینگ لگراند سه خانه 6 ماژول مناسب برای تمامی ترانک های لگراند

010956 کد کادر برای ترانک های لگراند سایز 80 و 150

010996 کد کادر برای ترانک های لگراند سایز 105 و 195

کارد ترانکینگ لگراند

کادر ترانکینگ لگراند 8 ماژول

کادر ترانکینگ لگراند چهار خانه 8 ماژول مناسب برای تمامی ترانک های لگراند

010958 کد کادر برای ترانک های لگراند سایز 80 و 150

010998 کد کادر برای ترانک های لگراند سایز 105 و 195

کارد ترانکینگ لگراند

زوایای ترانکینگ لگراند

زاویه داخلی ترانک 105 و80

کد 010602

010602

زاویه خارجی ترانک 105 و80

کد 010622

010622

زاویه داخلی ترانک 195 و 150

کد 010606

زاویه داخلی ترانک 195 و 150

زاویه خارجی ترانک 195 و 150

کد 010635

010635

زاویه تخت ترانک 50*80

کد 010767

010767

زاویه تخت ترانک 50*105

کد 010785

010785

زاویه تخت ترانک 50*150

کد 010789

010785

زاویه تخت ترانک 50*195

کد 010792

010792

ته بند ترانکینگ لگراند

ته بند برای ترانکینگ 50*80 لگراند

کد 010722

010722

ته بند برای ترانکینگ 50*105 لگراند

کد 010702

010702

ته بند برای ترانکینگ 50*150 لگراند

کد 010703

50*150ته بند ترانک لگراند

ته بند برای ترانکینگ 50*195 لگراند

کد 010707

50*195ته بند ترانک لگراند

اتصال بدنه و درب ترانکینگ لگراند

اتصال بدنه ترانکینگ 80و105 گیره ایی

کد 010691

010691

اتصال بدنه ترانکینگ 105 درب65 گیره ایی

کد 010696

اتصال بدنه ترانکینگ 105 درب65 گیره ایی

اتصال بدنه ترانکینگ 150 و195گیره ایی

کد 010691

010691

اتصال درب 65

کد 010801

اتصال درب 65

اتصال درب 85

کد 010802

اتصال درب 85